Engineering Transactions, 29, 2, pp. 165-181, 1981

Nieliniowe Zagadnienie Stateczności Trójwarstwowej Powłoki Walcowej przy Obciążeniach Złożonych

M. Ostwald
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

W pracy przedstawiono analizę przebiegu utraty stateczności trójwarstwowej powłoki walcowej poddanej osiowemu ściskaniu, ciśnieniu zewnętrznemu i skręcaniu. Równania stateczności uzyskano na drodze energetycznej. Przy ich wyprowadzaniu przyjęto niesymetryczny kształt przekroju poprzecznego powłoki, tzn. różne grubości i własności fizyczne warstw nośnych. Dla określenia przemieszczeń dowolnych punktów powłoki wykorzystano hipotezę linii łamanej. Nieliniowe równia stateczności rozwiązano metodą Bubnowa-Galerkina. Uzyskano układ trzech nieliniowych równań algebraicznych, który pozwala na wyznaczenie obciążeń krytycznych jako funkcji ugięcia powłoki. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w postaci wykresów i tablic.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

О. И. ТЕРЕБУШКО, Устойчивость цилиндрической оболочки при кручении, виешнем давлеиии и сжатии, Расч. простраяствепых конструлций, 5, Москва 1959.

C. T. WANG, D. D. SULLIVAN, Buckling of sandwich cylinder under bending and combined bending and axial compression, J. Aero. Sci., 7, 1952.

C. T. WANG, R. J. VACCARO, D. F. DE SANTO, Bucking of sandwich cylinders under combined compression, torsion and bending Ioads, J. Appl. Mech., 22, 3, 1955.

E. H. BAKER, Stability of circumferentially corrugated sandwich cylinders under combined loads, AIAA Journal, 2, 1964.

Л. М. КУРШИП, Устойчивость трехслойиых цилиидрических оболочет при снсатии, да­влении и совместном действии давления и снсатия, Расч. элем, авиац. констр., 4, 1965.

Л. М. КУРШПН, Устойчивость трехслойных цилиндрических оболочек при изгибе и со­вместном действии изгиба и снсатия, Расч. злем. авиац. констр., 4, 1965.

A. HOLSTON, A. FELDMAN, D. A. STANG, Stability of filament wound cylinders under com­bined loading, Air Force Flight Dyn. Lab., 55, 1967.

F. J. PLANIBMA, Sandwich construction. The bending and buckling of sandwich beams, plates and shells, Wiley, New York 1966.

Э. И. ГРИRОMОК, И. П. ЧУЛКОВ, Устойчивость и колебания трехслойных оболочек, Машиностроение, Москва 1973.

А. С. ВОЛМИР, Устойчивость деформируемых систем, Наука, Мозква 1967.

M. OTWALD, Pewien problem stateczności trójwarstwowej powłoki walcowej poddanej skręcaniu, Arch. Budowy Maszyn, I, 1979.