Engineering Transactions, 32, 2, pp. 267-274, 1984

Lokalizacja Odkształceń Plastycznych Podczas Cięcia w Warunkach Zaniżonej Zdolności Materiały do Umocnienia Odkształceniowego

S. Dzidowski
Instytut Technologii Budowy Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W jednej z poprzednich prac [1], autor niniejszego opracowania wykazał zależność stopnia lokalizacji odkształceń podczas cięcia od zdolności materiału do odkształceniowego umocnienia. W jej pracy przeprowadzono doświadczalną analizę skuteczności dwóch różnych sposobów osiągania zamierzonej lokalizacji odkształceń podczas cięcia stali węglowych. Pierwszy ze sposobów polegał na nałożeniu ograniczeń na przebieg umocnienia przez wstępne odkształcenie, drugi przez obniżanie temperatury ciętego materiału.
Stwierdzono, że podczas cięcia w niskich temperaturach, a szczególnie poniżej 150 K, osiąga sio znacznie większą lokalizację odkształceń niż w przypadku materiału wstępnie odkształconego i ciętego w temperaturze otoczenia (293 K). Obniżenie temperatury do 77 K pozwala ponadto osiągnąć stan zbliżony do czystego adiabatycznego ścinania, gwarantujący szczególnie wysoki stopień lokalizacji odkształceń. Przeprowadzone badania wykazały również, że lokalizacja odkształceń podczas cięcia w temperaturze 77 K nie zależy od wartości odkształceń wstępnych ciętego materiału. Odkształcenia wstępne o wartości od O do 20 % uzyskano przez przeciąganie próbek.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. DZIDOWSKI, Wpływ zdolności materiału do umocnienia na odkształcenia plastyczne zachodzące przy cięciu, Postępy Techn. Maszyn i Urządz., PAN, 1984.

S. DZIDOWSKI, Znaczenie utraty stateczności i prędkości pękania materiału w procesie cięcia plastycznego, Materiały konferencyjne, Obróbka Płast., 79, KM PAN 165-172, 1979.

S. DZIDOWSKI, Perspektywy rozwoju technologii bezodpadowego cięcia materiałów prętowych, Mechanik, 5, 249-251, 1984.

D. J. DINGLEY, D. Mc LEAN, Components of the flow stress of iron, Acta Metallurgica, 15, 885-901, 1967.

G. S. PISARENKO, A. J. KRASOWSKY, T. YOKOBORI, Studies on temperature rate sensitivity of plastic flow stress and on fracture toughness, Repts Res. Inst. Strenght and Fract. Mater., Tohoku Univ., 13, 1, 1-57, 1977.

S. DZIDOWSKI, The effect of temperature, carbon content and grain size on the stability loss during transverse shearing, Arch. Hutn. [przekazany do Redakcji].

Z. MARCINIAK, Odkształcenia graniczne przy tłoczeniu blach, WNT, Warszawa 1971.

S. DZIDOWSKI, Zastosowanie makrostereofotogrametrii w badaniach przełomów i rozkładu przemieszczeń w procesie cięcia plastycznego, Materiały konferencji „Postępy w Technice Wytwarzania", cz. III, NOT, WSI Koszalin, Kołobrzeg 1978.

A. K. CHAKRABARTI, J. W. SPRETNAK, Instability of plastic flow in the directions of pure shear. I. Theory, Metallurgical Trans. A, 6A, 733-736, 1975.

A. CHAKRABARTI, J. W. SPRETNAK, Instability of plastic flow in the directions of pure shear. II. Experimental, Metallurgical Trans. A, 6A, 737-747, 1975.

J. KLEPACZKO, Generalized conditions for stability in tension tests, Int. J. Mech. Sci., 10, 297-313, 1968.