Engineering Transactions, 32, 2, pp. 159-169, 1984

Analiza Struktury i Parametrów Modelu Drgań Żurawia Samochodowego

W. Jedliński
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono sposób analizy drgań układu, który stanowi model drgań żurawia samochodowego, wykorzystujący podział na tzw. układy częściowe podyktowane strukturą układu wyjściowego. Pokazano możliwości zastosowania analizy metodą perturbacji drgań układów częściowych przy słabych ich sprzężeniach. Przeprowadzono porównanie wartości współczynników sprzężenia, wyznaczonych drogą obliczeniową i wynikających z eksperymentalnej identyfikacji układu oraz dyskusję na temat poprawności i możliwości stosowania podziału na układy częściowe w praktycznej analizie drgań.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. JEDLIŃSKI. Modelowanie drgań żurawia samochodowego, Prace Nauk. PW., Mech., Nr 79, 1983.

Л. И. Мандельштам, Полное собрание трудов, Т. N, Лекции по колебаниям, Изд. Ан СССР, 1965.

J. WICHER, Identyfikacja parametrów tłumienia i sztywności układu o wymuszeniach stochastycznych, Zagadn. Drgań Nielin. 17, 1976.

J. OSIECKI, Dynamika układów napędowych ze sprzęgłami cięgłowymi kompensującymi nieosiowość łączonych walów, Praca habilit. Warszawa 1970.

H. FRACKIEWICZ, W. JEDLIŃSKI, Analiza drgań własnych pewnego typu żurawia wieżowego, Arch. Budowy Maszyn, 14, 3, 1967.

J. OSIECKI, Zagadnienia budowy dyskretnego modelu drgań obiektu rzeczywistego oraz słabych sprzężeń drgali w praktycznej analizie dynamiki maszyn, Probl. Drgań Nielin., 10, 1969.

W. JEDLIŃSKI, Identyfikacja modelu dynamicznego żurawia samochodowego, Rozpr. Inż., 2, 1984.