Engineering Transactions, 33, 4, pp. 589-609, 1985

Wyznaczanie Stałych Materiałowych dla Fizycznych i Kinematycznych Składników Ośrodka Porowatego Wypełnionego Cieczą

M. Kaczmarek
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

J. Kubik
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

W pracy dokonano przeglądu statycznych i quasi-statycznych metod wyznaczania stałych materiałowych dla ośrodków porowatych nasyconych cieczą opisanych teorią Biota. Przedyskutowano sposób wykorzystania tych metod do określenia stałych, gdy ośrodek porowaty traktowany jest jako złożenie dwóch składników kinematycznych: 1) cieczy uwięzionej i porowatego szkieletu, 2) cieczy swobodnej. Praca zawiera zestawienie liczbowych wartości stałych dla najczęściej stosowanych materiałów porowatych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A BIOT, General theory of three-dimensional consolidation, J. Appl. Phys., 12, 155-164, 1941.

M. A. BIOT, Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid, J. Appl. Phys., 26, 2, 182-185, 1955.

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, I. Low - frequency range, J. Acoust. Soc. Am., 28, 2, 168-178, 1956.

M. A. BIOT, D. G. WILLIS, The elastic coefficient of the theory of consolidation, J. Appl. Mech., 24, 594-601, 1957.

I. FATT, The Biot-Willis elastic coefficients for a sandstone, J. Appl. Mech., 26, 296-297, 1959.

C. H. YEW, P. N. JOGI, The determination of Biots parameters for sandstones, Part 1. Static tests, Experimental Mechanics, 167-172, May 1978.

J. DOMSKI, Problemy konsolidacji gruntów w świetle pewnych eksperymentów doświadczalnych i numerycznych, Zesz. Nauk. Politechniki Krakowskiej, 3, 1980.

R. DZIĘCIELAK, On the determination of the constens of a consolidating medium, Acta Techn. Acad. Sci. Hung., 73, 433-439, 1972.

T. STRZELECKI, Elektrokinetyczna konsolidacja gruntu, Prace Nauk. Inst. Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, 37, 1982.

R. UKLEJEWSKI, Zastosowanie analogii elektromechanicznych w teorii konsolidacji, Prace IPPT, 61, 1979.

R. UKLEJEWSKI, On the determination of the Biot-Willis elastic coefficients for consolidation theory, Studia Geot. et Mech., 4, 3-4, 1982.

Y. K. KIM, H. B. KINGSBURY, Dynamie characterization of poroelastic materials, Experimental Mechanics, 19, 7, 1979.

W. DERSKI, Equations of motion Jor a fluid-saturated porous solids, Bull. Acad. Pol. Sci., Serie Sci. Tech., 26, 1, 11-16, 1978.

W. DERSKI, S. KOWALSKI, On the motion and mass continuity equations in a porous fluid-saturated medium, Studia Geotech. et Mech., 2, 3-12, 1980.

J. KUBIK, Mechanika silnie odkształcalnych ośrodków o anizotropowej przepuszczalności, Prace IPPT, 29, 1981.

J. KUBIK, A dynamic theory of fluid-porous solid composition, I. Motion equations, Arch. Mech., w druku.

C. H. YEW, P. N. JOGI, Study of wave motions in fluid-saturated porous rocks, J. Acoust. Soc. Am., 60, I, 1976.

M. KACZMAREK, J. KUBIK, O metodach określania stałych materiałowych dla ośrodków porowatych wypełnionych cieczą, Prace IPPT, 35, 1984.

A. M. WIJESINGHE, H. B. KINGSBURY, On the dynamic behaviour of poroelastic materials, J. Acoust. Soc. Am., 65, 1, 1979.

S. J. KOWALSKI, Współrzędne normalne i warunki brzegowe w teorii mieszanin, Prace IPPT, 5, 1980.

M. HOBLER, Badania fizykomechanicznych własności skał, PWN, 1977.

Mechanika techniczna. Mechanika skał i gruntów, t. VII, PWN, 1982.