Engineering Transactions, 33, 4, pp. 503-518, 1985

O Zastosowaniu Podwójnych Szeregów Trygonometrycznych do Obliczeń w Teorii Płyty

J. Mossakowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przeprowadzono analizę zastosowania podwójnych szeregów trygonometrycznych do efektywnych obliczeń w teorii płyt. Na przykładzie pewnych warunków brzegowych wyznaczono dla m, n-tego wzoru szeregu błąd względny wielkości fizycznych i geometrycznych teorii technicznej płyt i teorii Reissnera w stosunku do rozwiązania ścisłego teorii sprężystości. Wykazano, że błąd ten nie zależy od warunków brzegowych i rodzaju obciążenia. Zaproponowano kryterium, które ogranicza od góry liczbę wyrazów szeregów trygonometrycznych w zależności od rodzaju przyjętej teorii przybliżonej.
Full Text: PDF

References

E. REISSNER, On the theory of bending of elastic plates, J. Math. Phys., 23, 1944.

W. NOWACKI, Dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1979.

I. N. SNEDDON, F. J. LOCEKETT, On the steady state thermoelastic problem for the half-space and for the thick plate, Quart. Appl. Math., Ul, 1960.

W. NOWACKI, Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1970.

А. И. ЛУРЬЕ, Пространствениые задачи теории уругости, ГИТТЛ, Москва 1955.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland