Engineering Transactions, 34, 3, pp. 353-36, 1986

Zróżnicowanie Drgania Przesiewaczy z Dwumasowymi Wibratorami Bezwładnościowymi

T. Banaszewski
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Poland

Zróżnicowane drgania prostoliniowe wzdłuż pokładu sitowego spowodowane przesunięciem kierunku działania siły wymuszającej względem środka ciężkości dają się opisać prostymi wzorami uzyskanymi z analizy dynamiki układu przy pewnych dopuszczalnych założeniach upraszczających, Wyprowadzono wzory na obliczanie w dowolnym punkcie rzeszota, kąta nachylenia kierunku drgań, wartości amplitud drgań, maksymalnych przyspieszeń oraz prędkości w chwili wyrzutu, a więc parametrów decydujących o ruchu i prędkości ziarna na sicie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. BANASZEWSKI, Schwingungsformen der Siebmaschinen mit Einmassen - Unvuchtantrieb, Aufbereitungs - Technik, 7, 1985.

A. BATTAGLIA, T. BANASZEWSKI, Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. Cz. 1, PWN, Warszawa-Kraków, 1972.