Engineering Transactions, 34, 3, pp. 313-336, 1986

Statyka i Stateczność Siatkowych Dźwigarów Cięgnowych

H. Frąckiewicz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

R. Targowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Lublin
Poland

Stosując układ prostych elementów skończonych sformułowanych na podstawie teorii ośrodków siatkowych i nieklasycznej geometrii różnicowej, w pracy przeprowadzono nieliniową analizę statyczną dźwigarów cięgnowych. Aczkolwiek zaproponowana w pracy metoda zastosowana została do dźwigarów o topologicznie regularnej strukturze, to może być uogóI­niona na dźwigary o dowolnej strukturze i obciążeniu zewnętrznym. Ze względu na przyjęcie dowolnej geometrii konfiguracji początkowej dźwigara cięgnowego oraz nieliniowość odkształceń, w pracy wykorzystana została metoda Newtona-Raphsona. Analizą statyczną, zarówno analityczną jak i numeryczną, objęto płaskie i przestrzenne dźwigary dwucięgnowe. Analizę stateczności ograniczono natomiast do płaskich dźwigarów dwucięgnowych i płaskiej postaci utraty stateczności. Przedstawiona w pracy metoda może być jednak uogólniona zarówno na inne typy dźwigarów jak i ogólniejsze formy utraty stateczności.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. FERIENClK, O historii przekryć wiszących, V Konferencja Naukowo Techniczna „Konstrukcje Metalowe", Warszawa 1974.

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

H. FRĄCKIEWICZ, Buckling of lattice plates, Arch. Mech., 23, 4, 495-515, 1971.

J. HAJDUK, S. JENDO, Z. KĄCZKOWSKI, Podstawy teoretyczne statyki ustrojów cięgnowych, Arch. Inż. Ląd., 19, 4, 597-621, 1973.

J. HAJDUK, J. OSIECKI, Ustroje cięgnowe, teoria i obliczenia, WNT, Warszawa 1970.

S. JENDO, A. STACHOWICZ, Przekrycia wiszące, obliczenia statyczne i kształtowanie, Arkady, Warszawa 1974.

F. OTTO. Tensile structures, MIT Press. London 1969.

И. М. РЛБИНОВИЧ, Теновеппо-жесткие сиетемы, их свойства и основы Висячие нокрытя, Госстройиздат, Москва 1962.

A. MARLEWSKI, J. PULIKOWSKI, J. RAKOWSKI, R. ŚWITKA, Program obliczeń statycznych konstrukcji cięgnowych - STAC, II Konferencja Naukowa, Konstrukcje Cięgnowe i Wiotkie Powłoki, Rydzyna 1983.

C. BRANICKI, W. SMOLEŃSKI, Program analizy statycznej geometrycznie nieliniowych dużych układów prętowo-cięgnowych, II Konferencja Naukowa, Konstrukcje Cięgnowe i Wiotkie Powłoki, Rydzyna 1983.

S. PALKOWSKI, Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych, Arch. Inż. Ląd., 10, 2, 1979.

S. PALKOWSKI, Numeryczna analiza ustrojów cięgnowych, Monografia WSI, Koszalin 1980.

J. PULIKOWSKI, M. RATAJCZAK, R. SYGULSKI, Określanie konfiguracji początkowej wstępnie napiętych siatek cięgnowych, II Konferencja Naukowa, Konstrukcje Cięgnowe i Wiotkie Powłoki, Rydzyna 1983.

R. TARGOWSKI, Własności statyczne siatkowych dźwigarów cięgnowych, Praca Doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1980.

R. TARGOWSKI, A generalized automatic mesli generation with triangular and tetrahedron elements, International Conference on Accuracy Estimates and Adaptive Refinements in Finite Element Computations (ARFEC), Lisbon 1984.