Engineering Transactions, 35, 4, pp. 705-719, 1987

Teoretyczno-Doświadczalne Badania Własności Mechanicznych Materiału z Pęknięciami

A. Litewka
Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych, Poznań
Poland

J. Morzyńska
Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych, Poznań
Poland

E. Rogalska
Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych, Poznań
Poland

Przedmiotem pracy jest omówienie teoretycznych i doświadczalnych modeli ciała stałego z regularnie rozłożonymi pęknięciami. Modelami tymi posłużono się w celu określenia globalnych własności mechanicznych materiałów uszkodzonych w zakresie sprężystym i plastycznym. Równania sprężystości i plastyczności wyprowadzone przy zastosowaniu teorii reprezentacji funkcji tensorowych umożliwiły obliczenie stałych materiałowych, które porównano z wartościami uzyskanymi na drodze doświadczalnej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Р. Л. СЛЛRЛНИК, Мехшппса тел с большим числом трещин, Изв. АН СССР, МТТ, 4, 149-158, 1973.

B. BUDIANSKY, R. J. O'CONNELL, Elastic moduli of cracked solid, Int. J. Solids Struct., 12, 2, 81-137, 1976.

A. HOENIG, Elastic moduli of non-randomly cracked body, Int. J. Solids Struct., 15, 2, 137-154, 1979.

А. А. ВАКУЛЕНКО, М. Л. КАЧАНОВ, Коитииуальная теория среды с mpeщuнами, Изв. АН СССР, МТТ, 4, 159-166, 1971.

A. DRAGON, On phenomenological description of rock-like materials with account for kinetics of brittle fracture, Arch. Mech., 211, 1, 13-30, 1976.

S. MURAKAMI, N. OHNO, A continuum theory of creep and creep damage, in: Creep in Structures, IUTAM Symp., Leicester 1980, Ed. A. R. S. PONTER, D. R. HAYHURST, Springer, 422-443, 1981.

D. KRAJCINOVIC, Constitutive equations for damaging materials, J. Appl. Mech., 50, 2, 355-360, 1983.

J. BETTEN, Damage tensors in continuum mechanics, J. Mec. Theor. Appl., 2, 1, 13-32, 1983.

D. KRAJCINOVIC, Continuum damage mechanics, Appl. Mech. Rev., 37, I, 1-6, 1984.

M. BASISTA, O kontynualnych modelach uszkodzenia materiałów, Prace IPPT, 40, Warszawa 1984.

J. LEMAITRE, How to use damage mechanics, Nucl. Eng. Design, 80, 233-245, 1984.

A. LITEWKA, A. SAWCZUK, Experimental evaluation of the overall anisotropic material response on continuous damage, in: Mechanics of Material Behaviour, The D. C. Drucker Anniversary Volume, Ed. G. J. DVORAK, R. T. SHIELD, Elsevier, Amsterdam, 239-252, 1984.

A. LITEWKA, Effective material constants for orthotropically damaged elastic solid, Arch. Mech., 37, 6, 631-642, 1985.

A. LITEWKA, On stiffness and strength reduction of damaged solids due to crack develop­ment, Eng. Fract. Mech. [w druku].

A. J. M. SPENCER, Theory of invariants, in: Continuum Physics, Ed. C. ERINGEN, Academic Press, v. 1, 239-353, 1971.

K. Z. MARKOV, An anisotropic yield criterion for perforated plates, Res. Mech. Letters,. 1, 7, 315-318, 1981.

A. LITEWKA, E. ROGALSKA, Yield criteria for materials with oriented structure, Proc. 5th Nat. Congr. Theor. Appl. Mech., Warna 1985, Publ. House B.A.S., Sofia, vol. 2, 378-383, 1985.

A. LITEWKA, A. SAWCZUK, Macroscopic failure modes of solids with simulated periodic damage, Coll. Int. CNRS n° 351, Failure Criteria of Structured Media, Villard-de-Lans, 1983.

A. LITEWKA, J. MORZYŃSKA, Modelowanie zniszczenia materiału z anizotropowym uszkodzeniem, Rozpr. Inżyn., 33, 1/2, 81-99, 1985.

A. LITEWKA, J. STANISŁAWSKA, Experimental simulation of anisotropic damage, Mech. Teor. Stos., 21, 2/3, 361-370, 1983.

С. Т. ЛЕХНИЦКИЙ, Теория упругости анизотротюго тела, Наука, Москва 1977.