Engineering Transactions, 35, 3, pp. 447-450, 1987

Modelowanie Procesów Rozciągania Elementów Płaskich z Rożnymi Karbami

J. Piwnik
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

Wykorzystano plastelinę do modelowania procesów rozciągania elementów płaskich osłabionych wycięciem kątowym, otworem pustym, inkluzją sztywną i odkształcalną. Śledząc odkształcenia uprzednio kwadratowej siatki naniesionej na powierzchnie czołowe próbek, obserwowano trajektorie ruchu cząstek materiału. Wyznaczono rozkłady prędkości przemieszczeń w rejonie karbu dla kilku faz rozciągania próbek.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN, Warszawa 1967.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, W. SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

W. SZCZEPIŃSKI, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalna analiza nośności granicznej rozciąganych płaskich prętów z karbem, Rozpr. Inżyn., 13, 3, 637-652, 1965.

J. MIASTKOWSKI, Nośność graniczna rozciąganych prętów z karbem kątowym o dowolnych wymiarach części nad karbami, Mech. Teoret. Stosow., 7, 1, 81-98, 1969.

J. MIASTKOWSKI, Analiza nośności granicznej płaskich elementów o dowolnej grubości osłabionych okrągłymi karbami o różnej ostrości, Rozpr. Inżyn., 32, 2, 1984.

J. PIWNIK, Wykorzystanie doświadczeń modelowych do analizy odkształceń w złożonych procesach obróbki plastycznej, Materiały X Sympozjum, Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego, Warszawa, 3-4 grudnia 1982.

J. PIWNIK, Modelowanie procesów wyciskania promieniowego, Materiały XI Sympozjum Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego, Warszawa, 6-8 września 1984.