Engineering Transactions, 35, 3, pp. 387-404, 1987

Numeryczna Analiza Tarcz Cienkościennych w Stanie Przed i Pokrytycznym Pokrycia

E. Pankiewicz
Politechnika Białostocka, Instytut Budownictwa Lądowego, Białystok
Poland

J. Jachimowicz
OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono metodę rozwiązywania zagadnienia cienkościennych tarcz w przed i pokrytycznej fazie pracy pokrycia. Zamiast rzeczywistej konstrukcji przyjęto model pół­skorupowy. Obliczenia konstrukcji po osiągnięciu naprężeń krytycznych w ściankach pokrycia przeprowadzono wg teorii niezupełnego pola ciągnień. Opracowano program numeryczny wyznaczający obciążenie krytyczne, naprężenia we wszystkich elementach układu, przemieszczenia punktów węzłowych - naroży ścianek, odkształcenia prętów szkieletu oraz nośność graniczną cienkościennej tarczy. Wyniki obliczeń wykazały zgodność z doświadczalnymi, opisanymi w cytowanej literaturze.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

O. S. HECK, Uber die Berechnung versteifer Scheiben und Schalen, Luftfabrtforschung, 1937.

H. EBNER, H. KOLLER, Uber die Einleitung von Lagskraften in versteifte Zylinderschalen, Luftfabrforschung, 1937.

H. WAGNER, Einiges uber schalenformige Flugzeug - Bauteile, Luftfahrtforschung, 1936, tłum. polskie Uwagi o powłokowych elementach konstrukcyjnych samolotów, Techn. Lotn., 1938.

P. CICALA, Il cuscioa direttrice circolare con pannellie corenti uguali soggetto a carichi transversali, Monografie Scientifiche di Aeronutica, Ministero della Difesa-Aeronautica, Roma, nr 7, August, 1947.

P. CICALA, Effects of cotouts in semimonocoque structures, J. Aero. Sci., 15, 3, 1948.

H. L. LANGHAR and C. SMITH, Stress in cylindrical semimonocoque open beams, J. Areo. Sci., 14, 4, 1947.

H. G. MC COMB, Stress analysis of circular semimonocoque cylinders with coutouts, Report 1251 NACA, 1955.

J. H. ARGYRIS, Energy theorems and structural analysis, Butterworth 1960.

Z. BRZOSKA, Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych, PWN, Warszawa 1965.

P. KUHN, Stresses in aircraft and shell structures, McGraw-Hill Book Co., 1956.

J. JACHIMOWICZ, Zastosowanie macierzowej metody sił w obliczeniach konstrukcji lotniczych, Prace Inst. Lotnictwa, Nr 89, 1982.

J. JACHIMOWICZ, S. MIARKA, Dźwigar skrzynkowy, Prob. wzorc. nr 3 „Problemy wzorcowe" OBR Tekoma 1985 (opracowanie wewnętrzne).

J. S. SIEPAK, Nośność blachownic w stanach nadkrytycznych, Politechnika Krakowska, Kraków 1983.

H. HERTEL, Leichtbau, New York 1980.

Z. DYLĄG, E. KRZEMIŃSKA-NIEMIEC, F. FILIP, Mechanika budowli, T. I i II, PWN, Warszawa 1980.

A. BORKOWSKI, Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym i plastycznym, PWN, Warszawa 1985.

A. BORKOWSKI, C. BRANICKI i in., Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego, Arkady, Warszawa 1984.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

A. BORKOWSKI, Program „STASIO" - instrukcja użytkowania, Politechnika Białostocka, 1982.