Engineering Transactions, 35, 3, pp. 375-385, 1987

O Szacowaniu Aktywnej Masy Ładunku Materiału Wybuchowego do Napędzania Płaskiego Linera

R. Trębiński
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

W. Trzciński
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

E. Włodarczyk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono nową metodę oszacowania wielkości aktywnej masy ładunku materiału wybuchowego przy miotaniu płaskiego linera. Metoda ta daje lepszą zgodność obliczonej prędkości linera z eksperymentalną niż metoda opisana w monografiii [1]. W pracy zaproponowano metodykę doboru wielkości ładunku MW oraz drogi napędzania dla uzyskania pożądanej prędkości linera.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Ф. А. БАУМ, Л. П. ОРЛЕНКО, К. П. СТАНЮКОВИЧ, В. П. ЧЕЛЫШЕВ, Б. И. ШЕХТЕР, Физика взрыва, Москва 1975.

R. TRĘBJNSKI, W. TRZCIŃSKI. E. WŁODARCZYK, Pressure estimate at the shock wave front produced in multicomponent specimen, J. Techn. Phys. 27, 3, 1986.

Г. И. КАНЕЛЬ, А. М. МОЛОДЕЦ, А. А. ВОРОБЪЁВ, О мемании пласмин взрывом, ФГВ, №3, 1974.

P. S. DE CARLI, M. A. MEYERS, Design of uniaxial strain shock recovery experiments in shock waves and high-strain-rate phenomena in metals, Plenum Press, New York-London, 1982.

E. WŁODARCZYK, A. WISNIEWSKI, The influence of the diaphragm of a cumulation charge on the propagation of the lateral expansion wave of gaseous detonation products, J. Tech. Phys., 23, 2, 1982.

B. O. LAMBOUR, J. E. HARLEY, Proc. 4-th Symposium on Detonation, Washington 1965.

A. VIDART, P. BEATRIX a.o., Proc. 4-th Symposium on Detonation, Washington 1965.

H. KNOEPFEL, Pulsed high magnetic fields, North Holland Publishing Company, Amsterdam-London, 1970.

J. TYL, E. WŁODARCZYK, O napędzaniu płaskich płytek (linerów) w próżni za pomocą produktów wybuchu, Biul. W AT, 24, 7, 1980.

J. TYL, E. WŁODARCZYK, Analiza procesu napędzania płytek (linerów) w próżni za pomocą materiałów wybuchowych, Rozp. Inż., 29, 3, 1981.

R. ŚWIERCZYNSKI, J. TYL, E. WŁODARCZYK, Single-stage. layered setup for driving the plane-symmetry liners, J. Techn. Phys. 26, 2, 1985.

В. С. ТРОФИМОВ, Элеменмарный мемоъ оценки парамемров заряъа ВВ ъля плоскозо мемания мемалличской пласмины, ФГВ, №1,1976.

E. WŁODARCZYK, Hamowanie rozlotu produktów detonacji przez warstwę ośrodka sprężystego, Rozp. Inż., 32, 1, 1984.

E. WŁODARC2YK, Slowing down the expansion of detonation products by a nonelastic layer, J. Techn. Phys., 24, 3, 1983.

H. DERENTOWICZ, W. DYBEK, J. WRÓBEL, Z. ZIÓŁKOWSKI, J. ZYGMUNT, Wytwarzanie silnych fal uderzeniowych w deuterze w wybuchowym generatorze Voitenki, Biul. WAT, 33, 5, 1984.

E. WŁODARCZYK, Plane expansion of real detonation products, Closed form solutions, J. Techn. Phys., 25, 3--4, 1984.