Engineering Transactions, 35, 2, pp. 309-325, 1987

Metoda Modelowania Dyskretnego Jednowymiarowych Procesów Falowych w Sprężystych Warstwowych Prętach Niepryzmatycznych

G, Bąk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Z. Szcześniak
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono ogólne zasady kompleksowego modelowania rozprzestrzeniania się sprężystych fal podłużnych w heterogenicznych prętach niepryzmatycznych. Zasady dotyczą modelowania wnętrza różniczkowego rozpatrywanego problemu, warunków brzegowych oraz formy warunków początkowych. Wyprowadzono je z warunku bezbłędnej aproksymacji różnicowej dla schematu z jawnym sposobem całkowania równania falowego względem czasu oraz warunków wiernej aproksymacji procesu falowego wyznaczonego jako ścisłe rozwiązanie problemu. Zastosowanie metody zilustrowano przykładem wyznaczenia współdziałania fal naprężenia z przegrodą odkształcalną umieszczoną w ośrodku warstwowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. K. NOWACKI, Zagadnienia falowe w teorii plastyczności, PWN, Warszawa 1974.

CZ. RYMARZ, Numeryczne algorytmy obliczenia niestacjonarnych procesów falowych w, sprężystych: jednowymiarowych ośrodkach warstwowych, Biul. WAT, 1, 233, 1972.

А. П. СИНИЦИН, Мемоъ конечных элеменмов в ъинамике сооружений, Стройиздат, Москва 1978.

R. I. KUHLEMEYER, J. LYSMER, Finite element method accuracy for wave propagation problems, J. Soil. Mech., Foundation Division, Technical Notes, Vol. 99, SM5, May 1973.

Р. Д. РИХТМЫЕР, Разносмные мемоъы решения краеых заъач, Изд. Иностр. Лит., Москва 1960.

Z. ŁĘGOWSKI, K. PODOLAK, E. WŁODARCZYK, Działanie wybuchu na konstrukcję umieszczoną w gruncie, Biul. WAT, 7, 275, 1975.

I. KISIEL, Dynamika fundamentów pod maszyny, PWN, Warszawa 1957.