Engineering Transactions, 35, 2, pp. 297-308, 1987

Parametryczna Optymalizacja Pręta Lepkosprężystego ze Względu na Stateczność Dynamiczną

A. Foryś
Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki, Kraków
Poland

A. Gajewski
Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki, Kraków
Poland

W pracy rozważono parametryczną optymalizację kształtu pręta wspornikowego ściskanego siłą śledzącą, okresowo zmienną w czasie, wykonanego z materiału lepkosprężystego (typu Kelvina-Voigta). Dokładniej przeanalizowano dwa typy kształtów pręta. Rozważania ograniczono do pierwszego obszaru niestateczności, a jako funkcję celu przyjęto amplitudę oscylującej składowej siły śledzącej. Do przybliżonego rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę Galerkina. Podobny problem rozwiązano również dla modelu Zieglera. Wyniki zilustrowano wykresami.

Full Text: PDF

References

J. BŁACHUT, A GAJEWSKI, A unified approach to optimal design of columns, SM Archives, 5, 4, 363-413, 1980.

В. В. БОЛОТИН, Динамическая усмойччивосмь уирузих сисмем, Изд. Теор. Лит., Москва 1956.

J. L. CLAUDON, Characteristic curves and optimum design of two structures subjected to circulatory loads, J. de Mecanique, 14, 3, 531-543, 1975.

B. DRĄG, A GAJEWSKI, Optymalizacja kształtu pręta smukłego umieszczonego w strumieniu płynu, Rozpr, Inż. 22, 1, 55-68, 1974.

A GAJEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Wpływ jednoczesnego niejednorodnego tarcia wewnętrznego i zewnętrznego na stateczność układów niekonserwatywnych, Mech. Teor. Stos., 10, 1, 127-142, 1972.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland