Engineering Transactions, 35, 1, pp. 113-128, 1987

Kinematyka Procesu Współbieżnego Wyciskania przez Dwa Otwory

J. Piwnik
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie dla pól prędkości w obszarze uplastycznienia materiału wyciskanego z cylindrycznego pojemnika do matrycy z symetrycznie rozmieszczonymi otworami kołowymi. Otrzymane wzory na składowe prędkości przemieszczeń spełniają ściśle wszystkie warunki kinematyczne i warunek nieściśliwości materiału. Rozkład prędkości przemieszczeń i składowych prędkości odkształceń jest ciągły w całym obszarze płynięcia plastycznego. Wzory na składowe prędkości przemieszczeń otrzymano wprowadzając dwie funkcje zmiennych rzeczywistych φ1 (r, z, φ) i φ2 (r, z, φ). Prezentowane rozwiązanie dla pól prędkości jest rozszerzeniem koncepcji funkcji prądu na procesy niesymetrycznego wyciskania. Obszar płynięcia plastycznego podzielono na dwie równe, sąsiadujące strugi materiału. Kierowano się przy tym wynikami badań doświadczalnych. Przeanalizowano możliwość wykorzystania funkcjonału całkowitej mocy odkształceń do optymalizacji procesu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Introduction to the mechanics of plastic forming of metals, PWN, Warszawa 1979.

L. C. DODEJA, W. JOHNSON, On the multiple hole extrusion of sheets of equal thickness, J. Mech. and Phys. of Solids, 5, 1957.

Л. Г. СТНПЛНСКИЙ, Расчёмы процессов обрабомки мемаллов давлением, Машиностроение, Москва 1979.

Г. Я. ГУН, Мамемамическое моделировапие процессов обрабомки мемаллов давлением, Металлургия, Москва 1983.

Прессование алюмиииевых плавов, под ред. П. И. Полухинл, Металлургия, Москва 1974.

M. KIUCHI, H. KISHI, M. ISHIKAWA, Study on non-symmetric extrusion and drawing, Metalurgia i Odlewnictwo, 8, 2, 1982.

Е. П. УНКСОВ, У. ДЖОНСОН, В. Л. КОЛМОГОРОВ, Теория пласмических деформаций мемаллов, Машиностроение, Москва 1983.

И. Л. ПЕРЛИН, Л. Х. РЛЙТВЛРГ, Теория прессования металлов, Металлургия, Москва 1975.

М. З. ЕРМЛНОК, В. И. ФЕЙГИН, Н. А СУХОРУКОВ, Прессование профилей из алюминиевых сплавов, Металлургия, Москва 1977.

А.Н. МОГУЧИЙ, Обрабомка давлением мруднодеформируемых мамериалов, Машиностроение, Москва 1976.

P. ŚLIWA, J. ZASADZIŃSKI, Wyciskanie metali z wykorzystaniem matryc wielootworowych, Cz. I i Cz. II, Arch. Hutn., 30, 3, 1985.

E. SIEBEL, The plastic forming of metals, Steel, 112, April, 193, 1934.

A. H. SHABAIK, E. G. THOMSEN, Computer aided viscoplasticity solution of some deformation problems, Proc. Symp. on Foundations of Plasticity, Warsaw 1972.

J. PIWNIK, Teoretyczna analiza kinematyki procesu wyciskania profili złożonych, Rozpr. lnżyn., 34, 3, 1986.

J. PIWNIK, Modelowanie procesów wyciskania promieniowego, Materiały XI Sympozium Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego, Warszawa, 6-8 września 1984.

Ю. Ф. ШЕВЛКИН, М. М. ДОРОФЕЕВ, многоканальное прессование цилиндрических мруб, Сборник Обработка Легких и Жаропрочных Сплавов, Наука, Москва 1976.

И. А НОРИЦЫН, И. Л. АКАРО, В. И. ПЕРФИЛО, Влияние профиля мамричной воронки на парамемры процесса прямого прессования, Кузнечно Штамповочное Производство, 12, 1971.

J. PIWNIK, Mechanika procesu wyciskania osiowo-symetrycznego, Obróbka Plastyczna 34, z. 2. 1985.

J. PIWNIK, Analiza osiowo-symetrycznych procesów obróbki plastycznej, Prace IPPT PAN, Warszawa 44, 1985.