Engineering Transactions, 36, 4, pp. 793-814, 1988

Wpływ Małych Drgań Skrętnych Czopa na Nośność Łożyska Poprzecznego, Smarowanego Cieczą Nienewtonowską

M. Miksa
Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy rozważono przypadek harmonicznych drgań skrętnych czopa ślizgowego łożyska poprzecznego nałożonych na ruch ustalony czopa. Analizę przeprowadzono dla przypadku, gdy amplituda i częstość drgań są na tyle małe, że człony inercyjne w równaniach ruchu można zaniedbać, a także dla przypadku, w którym uwzględniono zlinearyzowane człony bezwładności w tych równaniach. W obydwu przypadkach wykazano, że siła nośna poprzecznego łożyska z cieczą newtonowską nie zmienia się. Jeśli czynnikiem smarującym jest ciecz opisywana modelem cieczy drugiego rzędu, to w pierwszym przypadku siła nośna wzrasta, natomiast w drugim, uwzględniającym wpływ siły bezwładności, siła nośna maleje lub wzrasta w zależności od częstości dodatkowych drgań. Przyczyną zmian siły nośnej łożyska jest występowanie składowej siły równoległej do momośrodu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. ZAHORSKI, Effect of small-amplitude harmonic vibrations on viscoelastic flows in a plane

slider bearing, Arch. Mech., 34, 1, 73, 1982.

S. ZAHORSKI, Effects of inertia and high-frequency harmonic vibrations on the lift and friction forces on viscoelastic slider bearing flows, Arch. Mech., 3, 34, 359/1982.

M. MIKSA, Wpływ małych drgań skrętnych czopa na nośność łożyska poprzecznego, Prace IPPT PAN 41/1986.

M. MIKSA, Wpływ małych drgań skrętnych czopa na nośność łożyska poprzecznego z uwzględnieniem sił bezwładności, Prace IPPT PAN 34/1987.

T. E. R. JONES, K. WALTERS, The behaviour of materials under combined steady and oscillatory shear, J. Phys. A. Gen. Phys., 4, 85, 1971.

A. CAMERON, The principles of lubrication, Longmans 1966.

D. D. FULLER, Teoria i praktyka smarowania, PWT, Warszawa 1960.

J. F. BOOKER, A table of the journal-bearing integrals, Trans. ASME, ser. D, 533, June 1965.

S. ZAHORSKI, Mechanics of viscoelastic fluids, Martinius Nijhoff – Polish Sci. Publ., The Hague-Warszawa 1982.

A. C. PIPKIN, Lectures on viscoelasticity theory, Springer, New York-Heidelberg-Berlin 1972.

R. J. TANNER, Plane creeping flows of incompressible second-order-fluids, Phys. Fluids, 9, 1246, 1966.