Engineering Transactions, 36, 3, pp. 441-459, 1988

Nośność Graniczna Osiowo-Symetrycznych Prętów z Szeregiem Karbów Kołowych

L. Dietrich
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

J. Miastkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

R. Szczebiot
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono kompletne rozwiązania dla zagadnienia rozciągania osiowo-symetrycznych prętów osłabionych dowolnym karbem kołowym. Na podstawie powyższych rozwiązań określono graniczne wartości średnicy części chwytowej i optymalne rozstawienie karbów w przypadku osłabienia prętów szeregiem wycięć oraz przeprowadzono analizę nośności granicznej tych prętów w całym zakresie zmienności ich geometrycznych parametrów. Uzyskane wyniki poddano weryfikacji doświadczalnej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. T. SHIELD, On the plastic flow of metals under conditions of axial-symmetry, Proc. Roy. Soc., 233A, 1193, 267-287, 1955.

G. EASON, R. T. SHIELD, The plastic indentation of a semi-infinitive solid by a perfectly rough circular punch, ZAMP, 11, 33-43, 1960.

w. SZCZEPIŃSKI, L. DIETRICH, E. DRESCHER, J. MIASTKOWSKI, Plastic flow of axially-symmetric notched bars pulled in tension, Int. J. Solids Struct., 2, 543-554, 1966.

L. DIETRICH, W. SZCZEPIŃSKI, Plastic yielding of axially-symmetric bars with non-symmetric V-notch, Acta Mech., 4, 230-240, 1967,

L. DIETRICH, K. TURSKI, Nośność graniczna rozciąganych osiowo-symetrycznych prętów osłabionych szeregiem karbów kątowych, Mech. Teoret. Stos., 6, 4, 437-448, 1968.

F. J. LOCKETT, Indentation of a rigid-plastic material by a conical indenter, J. Mech. Phys. Solids, 11, 345-355, 1963.

DAO-DUY TIEN, Próba twardości Rockwella jako problem teorii plastyczności, Rozpr. lnżyn., 21, 4, 709-721, 1973.

J. F. BISHOP, On the complete solution to problems of deformation of plastic-rigid material, J. Mech. Phys. Solids, 2, 43-45, 1955.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, w. SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

J. MIASTKOWSKI, Nośność graniczna rozciąganych elementów o przekroju kwadratowym z wycięciami, Rozpr. Inżyn., 17, 4, 571-582, 1969.

J. MIASTKOWSKI, H. SKROCKI, Analiza wytrzymałościowa prętów kwadratowych z szeregiem karbów kątowych, Arch. Budowy Maszyn, 28, 1, 13-25, 1981.