Engineering Transactions, 37, 3, pp. 469-499, 1989

Dynamiczne Sztywności Podłoża w Zagadnieniu Drgań Fundamentu Blokowego pod Maszyny Nieudarowe

J. Langer
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

P. Ruta
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W pracy sformułowano uproszczony model półprzestrzeni sprężystej wynikający z pominięcia sprzężeń w klasycznych równaniach elastokinetyki. Stosując całkowe transformacje Fouriera oraz rozwinięcia w szeregi względem wielomianów Czebyszewa, przeanalizowano harmoniczne ruchy translacyjne i rotacyjne prostokątnego stempla spoczywającego na sformułowanym podłożu. Metodami numerycznymi obliczono zespolone sztywności reprezentujące podłoże inercyjne w zagadnieniu stacjonarnych drgań fundamentu blokowego pod maszyny dla różnych wartości parametrów układu. Podano interpretację tych sztywności i przeprowadzono porównanie niektórych rezultatów z wynikami znanymi z innych prac.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. D. BARKAN, Dynamics of bases and foundations, McGraw Hill Book Comp., New York 1962.

I. KISIEL, Dynamika fundamentów pod maszyny, PWN, Warszawa 1957.

M. KLASZTORNY, J. LANGER, W. MIRONOWICZ, Analiza dynamiczna fundamentów blokowych pod maszyny nieudarowe, Prace Nauk. Instytutu Inż. Lądowej Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1978.

PN-80/B-03040, Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.

R. N. ARNOLD, G. N. BYKROFT, G. B. WARBURTON, Forced vibration of a body on an infinite elastic solid, J. Appl. Mech., Trans. ASME, 22, 1955.

E. J. LUCO, lmpedance functions for a rigid foundation on a layered medium, Nuci. Engr. Des., 22, 1974.

L. M. KARASUDHI, L. M. KEER, S. L. LEE, Vibratory motion of body on an elastic halfplane, J. Appl. Mech., Trans. ASME, 4, 1968.

M. A. OIEN, Steady motion of a rigid stript bonded to an elastic half-space, J. Appl. Mech., Trans. ASME, 38, 1971.

J. E. LUCO, R. A. WESTMAN, Dynamic response of a rigid footing bonded to on elastic half-space, J. Appl. Mech., Trans. ASME, 39, 1972.

A. O. AWOJOBI, Aproximate solution of high-frequence factor vibrations of rigid bodies on elastic media, J. Appl. Mech., Trans. ASME, 38, 1971.

В. T. БУРЯК, Динамическая контактная задача для упругой полуплоскости, Механика

твердого тела, 6, 1972.

В. М. СЕЙМОВ, Применение метода ортогональных многочленов к динамическим

контактным задачам* Прикладная механика, 8,. 1, 1972.

W. T. THOMSON, T. KOBORI, Dynamic compliance of rectangular foundation on an elastic half-space, J. Appl. Mech., Trans. ASME, 30, 1963.

J. LYSMER, R. L. KUHLEMEYER, Finite dynamic model for infinite media, J. Engn. Mech. Div., Prec. ASCE, 95, 1969.

S. P. DASGUPTA, KAMESWARA RAO, Dynamic response of strip footings on elastic halfspace, Int. J. Num. Meth. Engng., 14, 1979.

Y. KIT AMURA, S. SUKURAI, Dynamic stiffness for rectangular rigid foundation on a semi-infinite elastic medium, Int. J. Numer. Analyt. Meth. Geomech., 3, 1979.

H. L. WONG, J. E. LUCO, Dynamic response of rigid foundations of arbitrary shape, Eartq. Engng, Struci. Dyn., 4, 1976.

Г. Б. МУРАВСКИЙ, О модели упругого основания, Строительная механика и расчет

сооружений, 6, 54, 1967.

R. ŚWITKA, Aproksymowana półprzestrzeń sprężysta jako model podłoża sprężystego, Rozprawy 31, Pol. Poznańska, Poznań 1968.

P. RUTA, J. LANGER, Uproszczony model półprzestrzeni sprężystej, Zesz. Nauk. Pol. Rzeszowskiej, 13, Mechanika, z. 5, 1983.

P. RUTA, Uproszczony model inercyjnego podłoża sprężystego. i jego zastosowania, Praca doktorska, Raport PRE nr 52/1-14/84, Pol. Wrocławska, Wrocław 1984.

В. M. СЕЙМОВ, Б. H. ОСТРОВЕРХ, А. И. ЕРМОЛЕНКО, Динамика и сейсмостойкость

гидро-технических сооружений, Изд. „Наукова думка”, Киев 1983.

И. С. ГРАДШТЕЙН, И. М. РЫЖИК, Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений, Изд.'

„Наука”, Москва 1971.

N. N. LEBIEDIEW, Funkcje specjalne i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1957.

В. T. ГРИНЧЕНКО, В. В. МЕЛЕШКО, Гармонические колебания и волны в упругих телах,

Изд. „Наукова Думка”, Киев 1981.

J. LANGER, Dynamika budowli, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1980.