Engineering Transactions, 37, 2, pp. 355-374, 1989

Teoretyczna Analiza Procesu Osiowo-Symetrycznego Wyciskania Materiałów Wielowarstwowych z Silną Niejednorodnością Plastyczną

J. Piwnik
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono nowe, uproszczone rozwiązanie teoretyczne pól naprężeń dla procesu wyciskania materiału wielowarstwowego w warunkach osiowej symetrii. Rozwiązanie oparto na modelu ciała idealnie plastycznego z warunkiem plastyczności Treski i założeniem A. Haara-Th. Karmana dla każdej warstwy. Warstwy mają różne wartości granicy plastyczności. Deformowany plastycznie materiał odznacza się silną niejednorodnością plastyczną. W małym otoczeniu linii styku warstw założono ciągły rozkład granicy plastyczności. Założono także kształt obszaru uplastycznienia i położenie powierzchni styku warstw. Naprężenia styczne i średnie ciśnienie w przekroju wzdłużnym wyciskanego pręta wyrażono funkcjami względem osiowej współrzędnej z. Nieznane funkcje zależne tylko od jednej zmiennej z, wyznaczono z równań stanu plastycznego na linii konturu matrycy. W rezultacie otrzymano ścisłe związki analityczne określające rozkład naprężeń normalnych na powierzchni styku materiału z matrycą. Na podstawie znanego rozkładu naprężeń normalnych i naprężeń stycznych od tarcia na powierzchni kontaktu materiału z narzędziem wyznaczono ścisłą, dolną charakterystykę sił wyciskania. Przedstawione rozwiązanie nic określa ograniczeń na liczbę warstw i kształt matrycy. Może ono posłużyć do racjonalnej, technicznej analizy cylindrycznych prętów złożonych z kilku metalowych warstw.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. И. НЕПЕРШИН, Осесимметричное прессование с малыми и большими обжатиями,

Расчеты процессов пластического течения металлов, 71-83, Наука, Москва 1973.

J. PIWNIK, Analiza procesu wyciskania osiowo-symetrycznego, Rozpr. Inżyn., 35, 2, 241-274,

J. CHAKRABART, Theory of plasticity, Mc Graw-Hill Book Company, 785, 1987.

W. SZCZEPIŃSKI, Introduction to the mechanics of plastic forming of metals, 362, Polish Scientific

Publishers, Warszawa 1979.

Л. H. МОГУЧИЙ, Обработка давлением трудиодеформируемых материалов, Маши-

ностроение, 270, Москва 1976.

T. Z. BŁAZYŃSKI, M. MATIN, On the theory of the process of cold plug drawing of implosively

prewelded bimetallic tubing, Metalurgia i Odlewnictwo, 8, 2, 215-223, 1982.

M. MATIN, T. Z. BŁAZYŃSKI, An upper bound model of the process of hydrostatic extrusion of

implosively prewelded bimetallic arrays of rods, J. Mech Work Techn., 6, 303-312, 1982.

В. В. КЛУШВИЧ, А. В. СТЕПАНЕНКО, Ультразвуковая обработка материалов, Наука

и Техника, 294, Минск 1981.

В. ОЛЬШАК, Я. РИХЛЕВСКИЙ, В. УРБАНОВСКИ, Теория пластичности неоднородных тел,

Мир, Москва 1964.

L. DIETRICH, Uwzględnienie wzmocnienia materiału w analizie złożonych procesów plastycznego

płynięcia, Prace IPPT PAN, 165, Warszawa 1977.

J. PIWNIK, Podstawowe zależności teorii niejednorodnej idealnej plastyczności w zagadnieniach z osiową symetrią, Obróbka Plastyczna, 26, 2, 5-11, 1987.

J. PIWNIK, Modelowanie procesów wyciskania materiałów niejednorodnych, Rozpr. Inżyn., 32, 2, 275-288, 1987.

T. Z. BŁAZYŃSKI, M. MATIN, The response of implosively prewelded arrays of rods to processing by hydrostatic extrusion, J. Mech. Work Techn., 6, 291-302, 1982.

T. Z. BŁAZYŃSKI, Pass profile and residual stresses in plug tube drawing, J. Mech Work. Techn., 13, 331-337, 1986.

T. Z. BŁAZYŃSKI, Explosive manufacture of bimetallic tubular transition joints, J. Mech. Techn, 12, 79-91, 1985.

Y. BEDROUD, T. Z. BLAZYŃSKI, Some technological aspects of cold plug drawing of implosively welded duplex tubing, J. Mech. Work. Techn., 1, 311-324, 1978.