Engineering Transactions, 37, 2, pp. 229-245, 1989

Dynamika Cylindrycznej Warstwy Cieczy Nieściśliwej Napędzanej Wybuchowo w Powietrzu

A. Papliński
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

E. Włodarczyk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

W pracy rozpatrzono napędzanie produktami wybuchu cylindrycznej warstwy cieczy. Ciecz traktowano jako ośrodek nieściśliwy. Rozprężanie produktów detonacji opisano procesem adiabatycznym, a ich fizyko-gazodynamiczne właściwości - równaniem stanu Jonesa-Wilkinsa-Lee. Określono ruch warstwy cieczy łącznie z polem zaburzeń generowanym w otaczającym powietrzu. Wyznaczono parametry charakteryzujące warstwę i strefę zaburzeń w powietrzu, w chwili ustania działania napędzającego produktów detonacji (zrównanie ciśnień na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni warstwy). Ustalono, że w chwili wyrównania się ciśnień zmiana parametrów stanu powietrza w strefie zaburzonej jest niewielka i dla praktycznych oszacowań można przyjmować, że są one równe parametrom na granicy kontaktowej z warstwą.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Ф. А. БАУМ, Л. П. ОРЛЕНКО, К. П. СТАНЮКОВИЧ, В. П. ЧЕЛЫШЕВ. Б. И. ШЕХТЕР, Физика

взрыва. Наука, Москва 1975.

А. В. КАШИРСКИЙ, Ю. В. КОРОВИН, В. А. ОДИНЦОВ. Л. А. ЧУДОВ, Численное решение дву

мерной нестационарной задачи о движении оболочки под действием продуктов детонации,

ПМТФ, 2, 1972.

T. BLAŻYNSKI, Explosive welding, forming and compaction, Appl. Sc. Publ., London 1972.

W. BABUL, M. FRUCZEK, A. PAPLIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Propagation of cylindrical stress waves in a layered elastic-viscoplastic body, Proc. Vibr. Probl., 14, 3, 1973.

M. X. ШОРШОРОВ, Ю. А. ХАРЛАМОВ, Физикохимические основы детонационного газового

напыления покрытий, Наука, Москва 1978.

Б. Л. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Н. Н. ЯНЕНКО, Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике, Наука, Москва 1978.

E. WŁODARCZYK, Plane expansion of real detonation products. Closed form solutions, J. Tech. Phys., 25, 3-4, 1984,

X. А. РАХМАТУЛИН, Ю. А. ДЕМЬЯНОВ, Прочность при интенсивных кратковременных

нагрузках, Физ. Мат. Лит, Москва 1961.

E. WŁODARCZYK, On the problem of formation of shock waves in continuous media, J. Tech. Phys., 16, 4, 1975.