Engineering Transactions, 38, 1, pp. 73-92, 1990

Dynamiczna Wytrzymałość Kompozytów Polimerowych

S. Ochelski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Opisano metodę badań dynamicznego rozciągania, skręcania i zginania płyt. Wyniki badań dynamicznych własności mechanicznych przedstawiono w zależności od prędkości odkształcenia. Przedmiotem badań były kompozyty polimerowe ortotropowe i transwersalnie izotropowe. Podjęto próbę opracowania modelu mechanicznego opisującego zachowanie się badanych tworzyw.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

B.BUĆKO, E.CEGIELSKI, Badania własności mechanicznych PA przy udarowym rozciąganiu, Prace Instyt. Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Polit.KrakoWskiej, 1976.

J.GARBARSKI, J.KLEPACZKO, Próba dynamicznego rozciągania tworzyw sztucznych, Mech. Teoret. i Stos., 2, 1980.

W.DĘBSKI, Własności mechaniczne PMMA przy zmiennych szybkościach odkształcenia przy złożonym stanie naprężenia, Prace Polit. Poznańskiej, 1966.

Ц.М.КОКОШВИПИ, Методы динамиуеских испытаний жестких полимерных материалов, „Зинтари”, Рига 1978.

S.OCHELSKI, Badania długotrwałej wytrzymałości niektórych kompozytów polimerowych w płaskim stanie naprężenia, Biul.WAT, 3, 1986.

S.OCHELSKI, Analiza pełzania nieliniowych lepkosprężystych tworzyw aniozotropowych złożonej historii obciążenia, Dodatek do Biul.WAT, 4, 1977.

T.GRZESIKOWSKI, S.OCHELSKI, Urządzenie do badań dynamicznych płyt, Biul.WAT, 8, 1985.

R.GIELETA, S.OCHELSKI, Próba dynamicznego rozciągania kompozytów epoksydowo­szklanych, Biul.WAT, 4, 1987.

S.OCHELSKI, Wytrzymałość kompozytów epoksydowo-szklanych w złożonych długotrwałych obciążeniach, Rozpr. Inż., 34, 1, 1986.

S.OCHELSKI, J.POLAŃSKI, Wpływ prędkości obciążenia na powierzchnie plastyczności lepkosprężystego tworzywa ortoropowego, Rozpr.Inż., 33, 4, 1985.

А.Ц.ВОЛЬМИР, Гибкие пластинки и оболоуки, Москва 1956.

Ц.М.КОКОШВИЛИ, В.П.ТАМУЖ, Ю.О.ЯНЦОН, Выуисление релаксационных спектров по резултатам динамиуеских испытаний, Механика Полимеров, 2, 1971.