ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

ROMERO-MÉNDEZ, Ricardo, Autonomous University of San Luis Potosi, Mexico